Loading...

Σας παρουσιάζουμε το σχέδιο του νέου καταστατικού της Ε.Ι.Ο. το οποίο θα εγκρίνουμε στην Γ.Σ. και το οποίο, υποχρεωτικά βάσει νόμου, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 30/6/2021.

Οι τροποποιήσεις στο καταστατικό αφορούν  στην εναρμόνισή του με τους νόμους, τις τροπολογίες, τις ΚΥΑ και τις διευκρινιστικές εγκυκλίους που τροποποιούν και συμπληρώνουν το νόμο 2725/1999  και είναι υποχρεωτικές, καθώς και τις διαπιστώσεις και εν συνεχεία υποδείξεις των ελεγκτών των 3 ελέγχων στους οποίους έχει υποβληθεί η Ε.Ι.Ο.:

α. των ελεγκτών της ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΜΕΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΓΑ,

β. των ορκωτών λογιστών KSI GREECE στους οποίους ανετέθη από τον Υφυπουργό Αθλητισμού το έργο του ελέγχου και 

γ. τις μέχρι τώρα διαπιστώσεις και υποδείξεις της Ανεξάρτητης Επιτροπής Διαφάνειας,

 Κεντρική υπόδειξη όλων των ελέγχων είναι ότι όλα τα έγγραφα, εισερχόμενα και εξερχόμενα, όλων των οργάνων πρέπει να λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και να αναρτώνται στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ. Επίσης για  κάθε θέμα θα πρέπει να υπάρχει απόφαση των αντίστοιχων οργάνων και έγκριση του ΔΣ.

Τέλος, εάν αποφασίζεται προμήθεια υλικού ή άλλες προμήθειες, εκτός της Διαύγειας όπου αναρτώνται οι αποφάσεις, υποχρεωτική είναι και η ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ.

Επειδή οι Γενικές Συνελεύσεις θα γίνουν μέσω Webex, προς διευκόλυνση όλων, παρακαλούμε να μας στείλετε γραπτώς τις πιθανές διευκρινιστικές ερωτήσεις σας, προτάσεις και απόψεις μέχρι την Παρασκευή, 14/5/2021

Όπως σας έχει ήδη γνωστοποιηθεί με τις από 30/3/2021 προσκλήσεις, το ΔΣ της Ε.Ι.Ο. με απόφασή του που ελήφθη ομόφωνα στην 1014/26-3-2021 συνεδρίασή του, καλούνται τα σωματεία μέλη της στις δύο έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.) της 15ης Μαΐου 2021, ημέρα Σάββατο, η μεν πρώτη που αφορά την έγκριση των Κανονισμών στις 08.00 με επαναληπτική την ίδια ημέρα και ώρα 09.30, η δε δεύτερη που αφορά την έγκριση της τροποποίησης του Καταστατικού της Ε.Ι.Ο. σύμφωνα με τον αθλητικό νόμο, την ίδια ημέρα και ώρα 11.00 με επαναληπτική ώρα 12.00 (υπενθυμίζουμε ότι στη Συνέλευση που αφορά της τροποποίηση του Καταστατικού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Ε.Ι.Ο., για την ύπαρξη απαρτίας στη Γ.Σ., θα πρέπει να παρίστανται σε αυτή αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών εκπροσωπούντες το ήμισυ πλέον ενός των σωματείων-μελών με δικαίωμα ψήφου και ταμειακώς εντάξει, γι’ αυτό υποβάλλεται θερμή παράκληση όπως τα σωματεία-μέλη συμμετάσχουν στη Γ.Σ., ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση του θέματος της τροποποίησης του καταστατικού, το οποίο υποχρεωτικά, βάσει  του ν.4726/2020, πρέπει να εναρμονιστεί με διατάξεις αυτού, όπως άλλωστε θα πρέπει να εναρμονιστούν υποχρεωτικά και τα καταστατικά όλων των αθλητικών σωματείων).

Με νεότερη απόφασή του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο., που ελήφθη στη συνεδρίασή του υπ’ αριθ. 1017/6.5.2021, όπως είχε προβλεφθεί και στην αρχική απόφαση σύγκλησης της Γ.Σ. και λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιδημιολογικές συνθήκες, λόγω του COVID -19, δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με τη φυσική παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων -μελών, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ υπ΄αρ.οικ.72664/23-2-2021 (ΦΕΚ712,Β’,24-2-2021), αποφάσισε όπως οι δύο Γ.Σ. της 15ης Μαΐου 2021διεξαχθούν και οι σχετικές αποφάσεις επί των θεμάτων των Η.Δ. ληφθούν με τη χρήση της σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας Webex.

Κατά τα λοιπά, σε ό,τι αφορά τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης, το δικαίωμα συμμετοχής με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου , τον ορισμό αντιπροσώπων (τακτικός-αναπληρωτής) κλπ., ισχύουν α προβλεπόμενα από το νόμο και το καταστατικό, ως αυτά αναφέρονται στις δύο προσκλήσεις των προαναφερομένων Γ.Σ. που σας έχουν ήδη αποσταλεί με Α.Π. 210330002/30-3-2021 και Α.Π. 210330001/30-3-2021 αντίστοιχα.

Ο σύνδεσμος webex για τη συμμετοχή των ορισθησομένων αντιπροσώπων των σωματείων θα κοινοποιηθεί σε αυτούς μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας του ορισμού τους.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.), που ελήφθη ομόφωνα στην υπ΄αριθ. 1014 συνεδρίασή του, της 26ης-3-2021, καλούνται τα σωματεία-μέλη της Ε.Ι.Ο. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί σε χώρο των εγκαταστάσεων της Ε.Ι.Ο., στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας, την 15η Μαΐου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 08:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Εναλλακτικά, αν οι επιδημιολογικές συνθήκες, λόγω του COVID -19, δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με την παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων -μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ υπ΄αρ.οικ.72664/23-2-2021 (ΦΕΚ712,Β’,24-2-2021), όπως η Γ.Σ. διεξαχθεί και οι σχετικές αποφάσεις επί των θεμάτων της Η.Δ. ληφθούν με τη χρήση οποιασδήποτε σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο περισσότερων από δυο φυσικών προσώπων  (Zoom,Skype,Webex κλπ).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 και ώρα 09:30, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Η.Δ.  Στη περίπτωση αυτή η Γ.Σ. θα βρίσκεται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρευρισκομένων αντιπροσώπων των σωματείων-μελών.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

 1. Έγκριση Κανονισμού Ντόπινγκ της Ε.Ι.Ο.
 2. Τροποποίηση-επικαιροποίηση άλλων Κανονισμών της Ε.Ι.Ο.

Στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλα τα σωματεία μέλη της Ε.Ι.Ο. με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν μόνο τα σωματεία μέλη της Ε.Ι.Ο, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις  του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και του Καταστατικού της Ε.Ι.Ο.

Ως αντιπρόσωποι (τακτικός-αναπληρωτής) ορίζονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.2725/1999 και των τροποποιήσεων αυτού.  Δηλαδή ορίζονται αντιπρόσωποι μόνο τακτικά μέλη του Δ.Σ. του σωματείου που έχουν αποκτήσει, κατά το χρόνο του ορισμού τους, το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωματείο. Η απόφαση  των σωματείων για τον ορισμό των αντιπροσώπων τους γνωστοποιείται στην Ε.Ι.Ο. με έγγραφό τους πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ., δηλαδή μέχρι την Κυριακή 9 Μαΐου 2021, συνοδευόμενη από απόσπασμα ή αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ. για την απόφασή του περί του ορισμού.

Επισημαίνεται ότι θα αναρτηθούν εγκαίρως στην ιστοσελίδα της Ε.Ι.Ο.  www.eio.gr το σχέδιο του Κανονισμού Ντόπινγκ και τα σχέδια των τροποποιήσεων άλλων Κανονισμών που εισηγείται το Δ.Σ. προς έγκρισή τους στη Γ.Σ.   Τα σωματεία θα μπορούν να υποβάλουν επί των πιο πάνω σχεδίων σχετικές  προτάσεις και παρατηρήσεις, μέχρι την ημερομηνία που θα τους γνωστοποιηθεί όταν θα αναρτηθούν αυτά τα σχέδια των τροποποιήσεων.           


ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ‐ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ (ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝ. ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ 15 ΜΑΪΟΥ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ  

Σύστημα αξιολόγησης αθλητικών ομοσπονδιών «ΧΙΛΩΝ» 2021

Παρά τα προβλήματα που γέννησε η πανδημία στον Αθλητισμό και ειδικότερα στην Ιστιοπλοΐα, η ΕΙΟ κατάφερε να αναρριχηθεί από την 6η στην 5η θέση της γενικής κατάταξης μεταξύ 27 Ολυμπιακών Ομοσπονδιών.

Τέσσερα ήταν τα κριτήρια αξιολόγησης

1ον το μέγεθος

2ον η δραστηριότητα

3ον οι διακρίσεις

4ον η διακυβέρνηση, η οποία αξιολογεί τη διοικητική και οικονομική διαχείριση κάθε Ομοσπονδίας. Σ’ αυτή την κατηγορία, η Ομοσπονδία μας κατέλαβε μεταξύ των 27, την 3η θέση.

Όσον αφορά στις διακρίσεις, η Ιστιοπλοϊα βρίσκεται στην 3η θέση μεταξύ των 27, παρά το γεγονός ότι ελάχιστοι διεθνείς αγώνες , Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια , πραγματοποιήθηκαν το 2020.

Οι κατακτήσεις αυτές είναι το αποτέλεσμα της άρρηκτης σχέσης και της άψογης συνεργασίας της Διοίκησης με τα  σωματεία της που διατηρεί εδώ και 30 χρόνια.

Συνημμένη, η πλήρης ανάλυση των αποτελεσμάτων

Η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία προκηρύσσει την πρόσληψη μιας θέσης Προϊσταμένου Λογιστηρίου, με 3μηνη σύμβαση εργασίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ.3 του ν.2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με τον ν 4726/2020 του άρθρου 10.

Προσόντα

 • Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλαδος Α’ τάξης
 • Άριστη γνώση ΕΛΠ και τήρησης διπλογραφικών βιβλίων
 • Άριστη γνώση μισθοδοσίας
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ, MS Office
 • Καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Γνώση των προγραμμάτων Γενικής Λογιστικής και Μισθοδοσίας της Epsilon Net (οχι απαραίτητο προσόν)
 • Ικανότητες οργάνωσης και διαχείρισης του τμήματος λογιστηρίου

 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να κατατεθούν, στην Ε.Ι.Ο έως 20/05/2021, στο email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στα γραφεία της Ομοσπονδίας.

Απαραίτητα δικαιολογητικά

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας (Ε.Ι.Ο.), που ελήφθη ομόφωνα στην υπ΄ αριθ. 1014 συνεδρίασή του, της 26ης-3-2021, καλούνται τα σωματεία-μέλη της Ε.Ι.Ο. σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), που θα πραγματοποιηθεί σε χώρο των εγκαταστάσεων της Ε.Ι.Ο., στη Ναυταθλητική Μαρίνα Δήμου Καλλιθέας, την 15η Μαΐου 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00, προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

Εναλλακτικά, αν οι επιδημιολογικές συνθήκες, λόγω του COVID -19, δεν επιτρέψουν τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης με την παρουσία των αντιπροσώπων των σωματείων -μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αποφασίσει, σύμφωνα με το άρθρο 2 της ΚΥΑ υπ΄αρ.οικ.72664/23-2-2021 (ΦΕΚ712,Β’,24-2-2021), όπως η Γ.Σ. διεξαχθεί και οι σχετικές αποφάσεις επί των θεμάτων της Η.Δ. ληφθούν με τη χρήση οποιασδήποτε σύγχρονης ψηφιακής πλατφόρμας που υποστηρίζει την ταυτόχρονη επικοινωνία με εικόνα και ήχο περισσότερων από δυο φυσικών προσώπων  (Zoom,Skype,Webex κλπ).

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί το Σάββατο 15 Μαΐου 2021 και ώρα 12:00, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα Η.Δ.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.Εκλογή προέδρου και γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης

2.Τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.Ι.Ο., για την εναρμόνισή με διατάξεις του ν.4726/2020 και για να καταστεί αυτό αρτιότερο και λειτουργικότερο.

Στη Γ.Σ. έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν όλα τα σωματεία μέλη της Ε.Ι.Ο. με ή χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Δικαίωμα ψήφου στη Γ.Σ. έχουν μόνο τα σωματεία μέλη της Ε.Ι.Ο, τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις  του ν.2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Καταστατικού της Ε.Ι.Ο.

Ως αντιπρόσωποι (τακτικός-αναπληρωτής) ορίζονται όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις του ν.2725/1999 και των τροποποιήσεων αυτού.  Δηλαδή ορίζονται αντιπρόσωποι μόνο τακτικά μέλη του Δ.Σ. του σωματείου που έχουν αποκτήσει, κατά το χρόνο του ορισμού τους,το δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται στο σωματείο. Η απόφαση  των σωματείων για τον ορισμό των αντιπροσώπων τους  γνωστοποιείται στην Ε.Ι.Ο. με έγγραφό τους πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Γ.Σ., δηλαδή μέχρι την Κυριακή 9 Μαΐου 2021, συνοδευόμενη από απόσπασμα ή αντίγραφο πρακτικού Δ.Σ. για την απόφασή του περί του ορισμού.

 Επισημαίνουμε ότι, επειδή το υπ΄αρ. 2ο θέμα της Η.Δ. αφορά την τροποποίηση του καταστατικού, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και του καταστατικού της Ε.Ι.Ο., για την ύπαρξη απαρτίας στη Γ.Σ., θα πρέπει να παρίστανται σε αυτή αντιπρόσωποι των σωματείων-μελών εκπροσωπούντες το ήμισυ πλέον ενός των σωματείων-μελών με δικαίωμα ψήφου και ταμειακώς εντάξει.

Γι΄αυτό υποβάλλεται θερμή παράκληση όπως τα σωματεία-μέλη συμμετάσχουν στη Γ.Σ., ώστε να υπάρξει η απαιτούμενη απαρτία για τη συζήτηση του θέματος της τροποποίησης του καταστατικού, το οποίο υποχρεωτικά, βάσει  του ν.4726/2020, πρέπει να εναρμονιστεί με διατάξεις αυτού, όπως άλλωστε θα πρέπει να εναρμονιστούν υποχρεωτικά και τα καταστατικά όλων των αθλητικών σωματείων.

Tο σχέδιο των τροποποιήσεων που εισηγείται το Δ.Σ. στη Γ.Σ. προς έγκριση του Καταστατικού θα αναρτηθεί εγκαίρως στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας www.eio.gr  .    

Τα σωματεία θα μπορούν να υποβάλουν επί του πιο πάνω σχεδίου σχετικές  προτάσεις και παρατηρήσεις, μέχρι την ημερομηνία που θα τους γνωστοποιηθεί όταν θα αναρτηθεί το σχέδιο των τροποποιήσεων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΤΙΣ ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΩΝ & ΕΦΕΣΕΩΝ      

               

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:        ΤΣΑΝΤΙΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:    ΚΟΥΡΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΜΕΛΗ:                     ΒΕΡΓΙΝΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

                                ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

                                ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

                                ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ

                                ΠΗΓΑΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ

                                ΣΤΡΑΤΗΓΙΟΥ ΑΛΙΝΑ

Josep M. Pla, president of the Andorran Sailing Federation, was confirmed as president for another term (2025)  in office. 

Vice-presidents :
Pınar Coşkuner Genç (TUR), Yana Dobzhitskaya (RUS), Timo Hass (GER), Marco Predieri (ITA) , Anne Malledant (FRA), Alexandru Octavian Micu (ROU) .

EUROSAF:
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΙΣΤΙΟΠΛΟΙΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :          ΚΕΛΥ ΠΑΥΛΙΔΟΥ              

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ : ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΟΥΛΕΛΙΟΥ- ΝΟΕ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ :     ΓΩΓΩ ΓΚΙΤΖΙΑ- ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

ΜΕΛΗ:                   ΚΙΚΗ ΒΕΝΤΟΥΡΗ -ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

                            ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ -Ι.Ο. ΠΑΤΡΩΝ

                            ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ- Ν.Ο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

                            ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ -Ν.Ο.Π.Φ